Jesteś tutaj

Dydaktyka

     Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami I, II i III roku kierunku lekarsko-dentystycznego (307 studentów), English Dentistry Division (27 studentów) i technik dentystycznych (85 studentów) Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz studentami I i II roku specjalności higiena dentystyczna (54 studentów) Wydziału Nauki o Zdrowiu. W Zakładzie kształconych jest łącznie 473 studentów.

     Ogółem realizowane są 24 przedmioty w jęz. polskim i 5 w jęz. angielskim, które stanowią w roku akademickim 2018/19 - 8171 godz. dydaktycznych - 4131 realizowanych na terenie Zakładu przy ulicy Nowogrodzkiej 59 oraz 4040 w ramach Technik Dentystycznych usytuowanych przy ulicy Emilii Plater 21.

      Z uwagi na charakter studiów w Zakładzie prowadzone są zajęcia praktyczno-teoretyczne uwzględniające manualny charakter zawodu stomatologa, technika dentystycznego i higienistki stomatologicznej. W części teoretycznej wiadomości przekazywane są w postaci wykładów i prezentacji multimedialnych oraz samodzielnego przedstawienia określonych zagadnień w ramach pracy własnej studentów. Multimedialne wyposażenie sal ćwiczeniowych i demonstracyjnych umożliwia przekazywanie treści nauczania w postaci wizualnej i dźwiękowej. Oprócz technologii cyfrowych w realizacji programu nauczania wykorzystywane są skrypty opracowane w Zakładzie oraz literatura i podręczniki bezpośrednio związane z daną tematyką.

      Wszystkie przedmioty prowadzone są zgodnie z programami studiów i umożliwiają studentom osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. W przypadku studentów kierunku Techniki Dentystyczne uzyskane w 3 zakresach efekty kształcenia są na poziomie ostatecznym i po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom Licencjata.

      Program nauczania jest realizowany w grupach określonych przez senat WUM – 20 studentów w grupie seminaryjnej i 10 w ćwiczeniowej. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Zakładzie są także dostępni dla studentów w ramach dyżuru dydaktycznego. Cele kształcenia osiągane są poprzez przyswojenie, reprodukowanie, rozumienie i utrwalenie wiedzy, nabycie umiejętności praktycznych oraz ich stosowanie na modelu fantomowym.

     Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2018/19        

                   

     

Pracownicy Zakładu opracowali 2 skrypty z zakresu materiałoznawstwa stomatologicznego, 5 filmów dydaktycznych (Wykonawstwo protez całkowitych, Wykonanie mostu kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym metodą pośrednią, Technologie odlewnicze - procedura zamiany wosku na metal, Zastosowanie koferdamu w stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz Technologie polimerów - procedura zamiany wosku na tworzywo akrylowe), 3 kursy multimedialne połączone z wydawnictwem książkowym (Profesjonalne wybielanie zębów, Zastosowanie technik warstwowych w stomatologii estetycznej i Zastosowanie włókien sztucznych w stomatologii), wspólnie z Zakładem Stomatologii Zachowawczej 3 podręczniki (Wybrane materiały stosowane w stomatologii zachowawczej, Wprowadzenie do stomatologii zachowawczej i Wprowadzenie do endodoncji) oraz 2 z Zakładem Stomatologii Dziecięcej (Wprowadzenie do stomatologii dziecięcej oraz Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci).

          W latach 2006 - 2010 pracownicy ZP i PS byli promotorami i recenzentami 49 prac licencjackich na kierunku Techniki dentystyczne, a Leopold Wagner promotorem 3 prac magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu.

          Realizacja dydaktyki w Zakladzie jest dobrze oceniana przez studentów, średnia ocena pracownika ZP i PS w ankietach studenckich wyniosła za rok akademicki 2012/2013 - 4,61, 2013/2014 - 4,43, 2014/2015 - 4,47, 2015/2016 - 4,49, 2016/2017 -  4,48 i 2017/2018 - 4,41,