Jesteś tutaj

Kierunek lekarsko-dentystyczny

*I rok

1. Zintegrowane nauczanie przedkliniczne - blok ergonomia w stomatologii (odpowiedzialna za dydaktykę dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska) – realizacja II semestr, ogólna ilość godzin wynosi 30, w tym 8 wykładów, 7 seminariów i 15 ćwiczeń. 

                     Efektem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy w zakresie dezynfekcji, sterylizacji, postępowania aseptycznego, mechanizmów radzenia sobie ze stresem oraz jego roli w etiopatogenezie i przebiegu chorób, planowania pracy zespołu stomatologicznego oraz jego wyposażenia zgodnie z zasadami ergonomii i bhp. W zakresie umiejętności absolwent powinien potrafić wykorzystywać procesy fizyczne w pracy lekarza-dentysty, prowadzić bieżącą dokumentację pacjenta oraz wypisywać skierowania na badania lub leczenie specjalistyczne stomatologiczne i ogólnomedyczne. Forma zaliczenia bloku - kolokwium.

2. Profilaktyka w stomatologii (odpowiedzialny za dydaktykę lek. dent. Rafał Wojda). Realizacja II semestr, ogólna liczba godzin wynosi 50, w tym 10 wykładowych, 20 seminaryjnych i 20 ćwiczeniowych. Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z badaniem stomatologicznym, promocją zdrowia jamy ustnej i edukacją prozdrowotną, wpływem czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych, odżywiania i stresu na narząd żucia oraz profilaktyką stomatologiczną.

     Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć związanych z profilaktyką i promocją zdrowia oraz zasad: postępowania profilaktyczno-leczniczego w chorobach narządu żucia w różnym okresie rozwoju, zapobiegania chorobom i umacniania zdrowia jamy ustnej, planowania i ewaluacji działań profilaktycznych oraz żywienia. W zakresie umiejętności student powinien potrafić prowadzić edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne dotyczące narządu żucia, przeprowadzić badanie stomatologiczne pacjenta oraz wykonać podstawowe zabiegi profilaktyczne. Forma zaliczenia przedmiotu - prezentacja własnego programu profilaktycznego i kolokwium.

 * II rok

3. Zintegrowane nauczanie przedkliniczne - blok materiałoznawstwo stomatologiczne (odpowiedzialny za dydaktykę dr n. med. Krzysztof Wilk) - zajęcia prowadzone są w III semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 60, w tym 15 wykładowych i seminaryjnych oraz 30 ćwiczeń. 

             

      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy odnośnie zasad działania sprzętu stomatologicznego, wyposażenia gabinetu dentystycznego i instrumentarium stosowanego w zabiegach stomatologicznych, definicji, klasyfikacji, składu, budowy, właściwości, sposobu wiązania, przeznaczenia oraz metod użycia podstawowych i pomocniczych materiałów stomatologicznych, właściwości powierzchniowych tkanek zmineralizowanych i biomateriałów, zjawiska adhezji, mechanizmów wytwarzania adhezyjnego połączenia, procedury przygotowania powierzchni tkanek i materiałów stomatologicznych oraz mechanizmów degradacji biomateriałów w jamie ustnej. W zakresie umiejętności student powinien potrafić odnieść zjawiska chemiczne do procesów zachodzących w jamie ustnej oraz dononywać wyboru biomateriałów odtwórczych, protetycznych i łączących w oparciu o ich właściwości. Forma zaliczenia bloku - kolokwium.

4. Zintegrowane nauczanie przedkliniczne - blok stomatologia zachowawcza (odpowiedzialna za dydaktykę dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska) - zajęcia realizowane są w III semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 45, w tym 6 wykładowych i seminaryjnych oraz 33 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują omówienie: sposobów użycia materiałów podstawowych i pomocniczych w stomatologi zachowawczej, właściwości powierzchniowych tkanek zmineralizowanych, zjawiska adhezji, mechanizmów adhezyjnego połączenia oraz przygotowania powierzchni tkanek zmineralizowanych i materiałów stosowanych w stomatologii zachowawczej. Program nauczania obejmuje także podstawowe procedury rekonstrukcji tkanek zmineralizowanych,  wypełnianie ubytków klas I-V w zębach fantomowych różnymi materiałami odtwórczymi oraz anatomiczne odwzorowanie kształtu zęba z uwzględnieniem zwarcia statycznego.

 

       Efektem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy odnośnie kryteriów wyboru materiałów odtwórczych w oparciu o ich właściwości oraz nabycie umiejętności zastosowania materiałów podstawowych i technik adhezyjnych do wypełniania ubytków w zębach fantomowych. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

5. Zintegrowane nauczanie przedkliniczne - blok endodoncja (odpowiedzialna za dydaktykę dr n. med. Ewa Fitak) - zajęcia prowadzone są w IV semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 45, w tym 6 wykładowych, 9 seminaryjnych i 30 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują omówienie anatomii jamy zęba, narzędzi (według normy ISO), materiałów i procedur stosowanych w leczeniu endodontycznym oraz praktyczne wykonywanie leczenia endodontycznego na modelu fantomowym.

 

      Efektem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania zabiegów leczniczych z zastosowaniem technik endodontycznych na modelu fantomowym. Forma zaliczenia bloku - kolokwium. 

Formą zaliczenia przedmiotu Zintegrowane nauczanie przedkliniczne jest egzamin praktyczny - OSCE i testowy obejmujący treści nauczania z bloków: ergonomia w stomatologii, materiałoznawstwo stomatologiczne, stomatologia zachowawcza i endodoncja.

6. Protetyka (odpowiedzialna za dydaktykę lek. dent. Renata Lenkiewicz)– realizacja III semestr w formie seminarium (40 godz.). Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z normą zgryzową i odchyleniami od normy, zasadami  postępowania profilaktyczno-leczniczego w chorobach narządu żucia, patomechanizmami zaburzeń prowadzących do powstawania patologii miejscowych i ich wpływu na zdrowie ogólne.  

 

Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu anatomii czynnościowej i biomechaniki układu ruchowego narządu żucia, ustawienia zębów w łuku i ich zwarcia, kryteriów optymalnego zwarcia czynnościowego, adaptacji, kompensacji i sprzężeń zwrotnych w  układzie stomatognatycznym, przyczyn i przebiegu wybranych zaburzeń czynnościowych narządu żucia i ich wpływu na zdrowie ogólne, odstępstw od normy zwarciowej w  zaburzeniach morfologiczno-czynnościowych, ogólnych założeń terapii okluzyjnej oraz zasad rehabilitacji narządu żucia i budowy anatomicznej powierzchni zębów stałych w aspekcie ich funkcji. Student powinien także nabyć umiejętności rozpoznania odchyleń od normy zwarciowej, przyczyn powstawania i możliwych konsekwencji zaburzeń zwarcia, powiązań pomiędzy układem ruchowym narządu żucia, a resztą układu mięśniowo-szkieletowego organizmu oraz ustalenia wytycznych do rehabilitacji narządu żucia. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

 7. Fizjologia narządu żucia (odpowiedzialna za dydaktykę lek.dent. Renata Lenkiewicz) - zajęcia prowadzone są w IV semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 27, w tym 5 wykładów, 8 seminariów i 14 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z budową i funkcją narządu żucia, reakcją miazgi zęba na bodźce fizyczne i chemiczne, biomechaniką stawu skroniowo-żuchwowego oraz metodami jego badania. Program nauczania obejmuje także zapoznanie z czynnościami układu stomatognatycznego w procesie żucia, połykania i oddychania.

      Efektem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej struktur układu stomatognatycznego, jego budowy i rozwoju w ujęciu topograficznym i czynnościowym, zasad jego statyki i biomechaniki, istotnych funkcji życiowych, norm zgryzowych właściwych dla danego wieku, roli układu nerwowego dla jego funkcjonowania, oraz umiejętność interpretacji zjawisk zachodzących w narządzie żucia. Student po odbytych zajęciach powinien posiąść umiejętność syntetycznego omówienia znaczenia czynnościowego narządów układu stomatognatycznego i występujących pomiędzy nimi zależności, przewidywania i wyjaśnienia złożonych patomechanizmów prowadzących do powstania choroby, oraz przeprowadzić badanie przedmiotowe.Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

* III rok

8. Protetyka (odpowiedzialna za dydaktykę dr n. med. Ewa Cichocka-Piekacz)- przedmiot realizowany jest w  V i VI semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 75, w tym 15 seminaryjnych i 60 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują wykonawstwo kliniczne oraz laboratoryjne ruchomych i stałych uzupełnień protetycznych.

 

   Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa laboratoryjnego wybranych uzupełnień protetycznych ruchomych i stałych oraz dokonywania wyboru odtwórczych biomateriałów protetycznych w oparciu o ich własności oraz warunki kliniczne. Forma zaliczenia przedmiotu - samodzielne wykonanie wybranych uzupełnień protetycznych ruchomych i stałych oraz kolokwium.