Jesteś tutaj

Kierunek techniki dentystyczne

*I rok:

1. Propedeutyka protetyki (odpowiedzialny za dydaktykę lek. dent. Rafał Wojda) - przedmiot realizowany jest w I semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 45, w tym 8 wykładowych, 5 seminaryjnych i 32 ćwiczeniowe. 

      Efekty kształcenia – nabycie wiedzy dotyczącej celów i zadań techniki dentystycznej, podstaw fizjognatologii i patologii układu stomatognatycznego, klasyfikacji braków uzębienia i bezzębnej jamy ustnej, podstaw diagnostyki protetycznej, podziału i systematyki uzupełnień protetycznych, biocenozy jamy ustnej, stomatopatii protetycznych i profilaktyki uzupełnień protetycznych oraz zastosowania symulatorów ruchu w technice dentystycznej. Absolwent w zakresie umiejętności powinien potrafić opisać budowę i funkcję układu stomatognatycznego, posługiwać się łukiem twarzowym do odwzorowania relacji stawów skroniowo-żuchwowych względem zwartych łuków zębowych w artykulatorze nastawialnym typu arcon i non arcon, wykorzystywać krzywe kompensacyjne Spee i Monsona oraz trójkąt Bonwille'a w rehabilitacji protetycznej oraz dokonać analizy pola protetycznego. Forma zaliczenia przedmiotu - egzamin testowy.

2. Modelarstwo i rysunek (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Jerzy Łosik) - przedmiot realizowany jest w I i II semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 150, w tym 30 wykładowych i 120 ćwiczeń. 

 


      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy odnośnie szczegółowej morfologii uzębienia człowieka, roli i funkcji poszczególnych grup zębów, schematów oznaczania zębów, cech Mühlreitera oraz charakterystyki topograficznej, cech wspólnych i indywidualnych kształtu zębów. Absolwent powinien umieć rysować, modelować i odwzorowywać anatomiczne kształty zębów i elementy protez, modelować powierzchnię żującą z wosku metodą dodawania, a zęby metodą odejmowania, modelować zęby wyizolowane w skali 1:1, z uwzględnieniem artykulacji, okluzji, typu konstytucjonalnego, płci i wieku. Forma zaliczenia przedmiotu - egzamin testowy.

3. Materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne (odpowiedzialny za dydaktykę lek. dent. Rafał Wojda) - przedmiot realizowany jest w I semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 45, w tym 9 wykładowych, 4 seminaryjne i 32 ćwiczeniowe. 

  

 

 

      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy w zakresie budowy, mechanizmów działania i obsługi urządzeń stosowanych w technice dentystycznej; składu, właściwości i doboru materiałów podstawowych i pomocniczych; rodzaju łyżek wyciskowych, materiałów do ich wykonania oraz metod odkażania wycisków, technologii przetwarzania materiałów stosowanych w technice dentystycznej; cyfrowych technologii wspomagających wykonywanie uzupełnień protetycznych: galwanotechniki, techniki tłoczenia wgłębnego oraz systemów wlewowych i wtryskowych wykorzystywanych w technice dentystycznej. W zakresie umiejętności absolwent powinien potrafić obsługiwać urządzenia stosowane w technice dentystycznej, analizować właściwości mechaniczne, elektryczne, cieplne i optyczne materiałów podstawowych i pomocniczych, określać działające siły i występujące naprężenia w uzupełnieniach protetycznych, aparatach ortodontycznych i szynach oraz wybrać optymalny materiał w celu ich wykonania. Forma zaliczenia przedmiotu - egzamin testowy 

 4. Technologie odlewnicze (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Jerzy Łosik) - przedmiot realizowany jest w II semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 30, w tym 5 wykładowych, 4 seminaryjne i 21 ćwiczeń. 

 

 

      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy dotyczącej sposobu zamiany wosku na metal przy wykonywaniu protez stałych i wszystkich elementów retencyjnych, podziału, składu, właściwości i wymagań technologicznych dla mas ogniotrwałych, charakterystyki metali i stopów używanych w technice dentystycznej, kurczliwości stopów metali i sposobów jej kompensacji oraz metod obróbki metali i ich stopów. W zakresie umiejętności absowent powinien potrafić stosować różne metody łączenia metali, wosk odlewowy lub materiał alternatywny do budowania elementów konstrukcji protetycznych, wykonywać formy odlewnicze, wykonywać odlewy metalowe z użyciem urządzeń wykorzystujących prąd indukcyjny i innych systemów przeznaczonych do topienia stopów metali oraz wykonywać obróbkę mechaniczną i elektrochemiczną odlanego elementu. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

5. Inżynieria warstwy wierzchniej (odpowiedzialna za dydaktykę dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska) - przedmiot realizowany jest w I semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 15, w tym 3 wykładowe, 1 seminaryjna i 11 ćwiczeniowych. 

      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy dotyczącej definicji, właściwości i znaczenia powłok, warstwy wierzchniej i powierzchni, elektochemicznej metody roztwarzania powłok metalicznych, metod kształtowania właściwości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wpływu mikrostruktury, składu fazowego i stanu naprężeń własnych na właściwości użytkowe warstw powierzchniowych. W zakresie umiejętności absolwent powinien potrafić dobrać właściwą technologię celem kształtowania odpowiednich warstw wierzchnich w zależności od użytego materiału oraz uzyskać optymalną powierzchnię  wykonanych uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

6. Historia stomatologii z etyką (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Waldemar Ćwirzeń) - przedmiot realizowany jest w I semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 30, w tym 25 wykładowych i 5 seminaryjnych).

  Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy dotyczącej rozwoju stomatologii od czasów najdawniejszych do współczesnych, historii nauczania oraz rozwoju techniki dentystycznej, sylwetek i osiągnięć najwybitniejszych lekarzy stomatologów i techników dentystycznych na przestrzeni wieków, podstawowych pojęć etycznych, systemów etyki europejskiej oraz zasad deontologii. W zakresie umiejętności absolwent powinien samodzielnie i metodologicznie poprawnie korzystać ze źródeł historycznych dotyczących historii stomatologii i techniki dentystycznej oraz pracować i postępować w życiu codziennym zgodnie z zasadmi etyki i deontologii. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.  

*II rok:

7.Technologie polimerów (odpowiedzialny za dydaktykę dr hab. Leopold Wagner) - przedmiot realizowany jest w III semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 45, w tym 5 wykładowych, 8 seminaryjnych i 32 ćwiczeniowe. 

      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy dotyczącej budowy, właściwości i zastosowania polimerów w technice dentystycznej, podziału kompozytów w zależności od przeznaczenia i technologii utwardzania, procesu polimeryzacji i polikondensacji, zjawiska łączenia się części mineralnej z organiczną oraz technologii łączenia kompozytu z metalem. Natomiast w zakresie umiejętności absolwent powinien potrafić stosować polimery w technice dentystycznej, właściwie odwzorowywać lub dobierać kolor podany przez lekarza, stosować technologię polimeryzacji oraz łączenia kompozytów z metalami, stosować metody wzmacniania konstrukcji protetycznych włóknem sztucznym oraz wykonywać uzupełnienia adhezyjne metodą pośrednią w odcinku zębów przednich oraz trzonowych i przedtrzonowych. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.  

8. Konstrukcje protez stałych i ruchomych (odpowiedzialni za dydaktykę: mgr. Maciej Grażulis i mgr Robert Łojszczyk) - przedmiot realizowany jest na I i II roku, ogólna ilość godzin wynosi 45, w tym 5 wykładowych, 8 seminaryjnych i 32 ćwiczeniowe. Treści kształcenia obejmują analizę modeli oraz wspomaganie informatyczne przy wykonaniu protez.


      Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie analizy modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych, stosowania alternatywnych typów protez w zależności od zaistniałej sytuacji klinicznej oraz wykazywania wad i zalet różnych konstrukcji protez stomatologicznych. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

9. Biomechanika w technice dentystycznej (odpowiedzialny za dydaktykę dr n. med. Wojciech Michalski) - przedmiot realizowany jest w IV semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 15, w tym 3 wykładowe, 1 seminaryjna i 11 ćwiczeniowych. 


      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu wybranych elementów mechaniki, biostatyki i biomechaniki, biomechaniki kręgosłupa i stawu biodrowego, metod modelowania i obliczeń numerycznych, trybologii, zjawisk mechanicznych występujacych w rekonstrukcjach protetycznych (stanów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz momentów gnących). Absolwent pownien umieć praktycznie wykorzytać posiadaną wiedzę przy wykonywaniu uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

10. Fizjologia narządu żucia (odpowiedzialna za dydaktykę dr n. med. Ewa Fitak) - przedmiot realizowany jest w IV semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 30, w tym 15 wykładowych, 9 seminaryjnych i 6 ćwiczeń. 

    Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu struktury oraz funkcji układu stomatognatycznego ze szczególnym uwzględnieniem budowy i relacji łuków zębowych, norm okluzji, biomechaniki stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia, mechanizmów odruchowych i adaptacyjnych, czynności układu w zakresie mowy, żucia i połykania oraz fizjologii błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Student powinien także opanować umiejętność dokonania analizy okluzji i ruchów w stawach skroniowo-żuchwowoych. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

* III rok:                                                                                                                                                                                    

11. Technologie ceramiczne (odpowiedzialny za dydaktykę dr n. med. Wojciech Michalski) - przedmiot realizowany jest w V i VI semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 90, w tym 10 wykładowych, 5 seminaryjnych i 75 ćwiczeń. 


      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy dotyczącej wykorzystania ceramiki w technice dentystycznej, właściwości materiałów ceramicznych, technik ceramicznych i cyklu wypalania różnych tworzyw ceramicznych, doboru stopów metali w zależności od rodzaju uzupełnienia protetycznego i współczynnika rozszerzalności termicznej, metod wykonywania uzupełnień pełnoceramicznych w tym wspomaganych informatycznie oraz wyposażenia i organizacji pracowni ceramiki. W zakresie umiejętności absolwent powinien potrafić stosować technologię spiekania, wypalania i napalania ceramiki na metal, wykonywać podbudowę pod ceramikę, wykonywać uzupełnienia ceramiczne z uwzględnieniem rodzaju ceramiki i zaleceń producenta oraz nałożeniem odpowiednich warstw ceramicznych nadających kształt i kolor, a także przestrzegać wszystkich zasad i kolejności postępowania laboratoryjnego w trakcie cyklu ceramicznego. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

12. Organizacja i zarządzanie pracownią protetyczną (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Waldemar Ćwirzeń) - przedmiot realizowany jest w VI semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 30, w tym 20 wykładowych i 10 seminaryjnych.

      Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy dotyczącej norm prawnych i przepisów sanitarno-epidemiologicznych regulujących funkcjonowanie pracowni techniki dentystycznej, zasad użytkowania wyposażenia pracowni podstawowej i pomocniczej, przechowywania i racjonalnego gospodarowania materiałami stosowanymi w technice dentystycznej, zasad prowadzenia dokumentacji wykonywanych prac protetycznych i ortodontycznych oraz zasad współpracy członków zespołu stomatologicznego. W zakresie umiejętności absolwent powinien potrafić zastosować zasady organizacji pracy w pracowniach techniczno-protetycznych i ortodontycznych, wdrażać zasady bhp w pracowniach wyposażonych w linie technologiczne oraz stosować normy prawne w działalności pracowni. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

13. Technika protetyczna (odpowiedzialny za dydaktykę na I roku mgr Andrzej Łosik, II roku lek. dent. Krzysztof Ankiewicz i III roku dr n. med. Wojciech Michalski) - przedmiot realizowany jest na I, II i III roku, ogólna ilość godzin wynosi 1183, w tym 80 wykładowych, 146 seminaryjnych i 957 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują cele i zadania techniki dentystycznej, rodzaje protez części twarzowej czaszki, metody wykonywania protezy w zależności od rodzaju, rozróżnianie wad i zalet różnych metod wykonywania protez, zasady wykonywania protez ruchomych, częściowych i całkowitych, a także koron, mostów i wkładów zgodnie z wymaganiami profilaktyki, rodzaje uszkodzeń protez i sposoby ich naprawy. Program nauczania uwzględnia także omówienie błędów popełnianych przy wykonywaniu prac protetycznych prowadzących do pojawienia się stomatopatii protetycznych i procesów zanikowych oraz zjawisk fizykochemicznych i biologicznych towarzyszących protezom w jamie ustnej.

Techprot1Techprot12

Techprot14Techprot13

Techprot15Techprot16

  

  

                                                
      Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywania protez stałych i ruchomych zgodnie z zaleceniami lekarza oraz współczesną wiedzą techniczno-dentystyczą oraz optymalnego wyboru technologii stosownej do rodzaju wykonywanych protez. Forma zaliczenia - egzamin testowy po każdym roku studiów.