Jesteś tutaj

Specjalność higiena dentystyczna

*I rok:                                                                                                                                                                  
1. Propedeutyka stomatologii
  (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Waldemar Ćwirzeń) - przedmiot realizowany jest w I semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 40, w tym 10 wykładowych, 10 seminaryjnych i 20 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują zapoznanie ze specyfiką pracy higienistki, lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej, omówienie ogólnych wiadomości dotyczących stomatologii wraz z charakterystyką poszczególnych jej dziedzin, roli i zadań higienistki w zespole stomatologicznym oraz prowadzenia dokumentacji medycznej i dla NFZ. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.

2. Materiałoznawstwo stomatologiczne (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Waldemar Ćwirzeń) - przedmiot realizowany jest w II i III semestrze, ogólna liczba godzin wynosi 90, w tym 14 wykładowych, 20 seminaryjnych i 56 ćwiczeń. Treści kształcenia obejmują omówienie materiałów stosowanych w stomatologii, technologii materiałowych oraz procedur techniki dentystycznej i ortodontycznej. Program nauczania obejmuje także zapoznanie z technologiami przetwarzania materiałów w toku wykonywania protez zębowych, omówienie patomechanizmu oddziaływania materiałów stomatologicznych na tkanki i narządy jamy ustnej oraz charakterystykę sprzętu klinicznego i laboratoryjnego. Forma zaliczenia przedmiotu - egzamin testowy.

*II rok:                                 

3. Stomatologia zachowawcza przedkliniczna (odpowiedzialny za dydaktykę dr hab. n. med. Leopold Wagner) - przedmiot realizowany jest w III semestrze, w formie ćwiczeń - 30 godz. Zajęcia praktyczne obejmują: wykonywanie procedur z zakresu aseptycznego i antyseptycznego postępowania z podłożem, ścianami, mediami oraz wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, obsługę unitu (instalacja elektryczna, powłoki, układ wodno-kanalizacyjny, separator amalgamatu, końcówki, kompresor), czynności higienistki w trakcie wykonywania zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej, prowadzenie dokumentacji stomatologicznej i archiwizacji danych. Efektem kształcenia jest nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji w zakresie specyfiki pracy higienistki w gabinecie dentystycznym prowadzącym zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej. Forma zaliczenia przedmiotu - prezentacja własnego programu profilaktycznego.

4. Historia stomatologii z etyką zawodową (odpowiedzialny za dydaktykę mgr Waldemar Ćwirzeń.) - przedmiot realizowany jest w IV semestrze, ogólna ilość godzin wynosi 15, w tym 10 wykładowych i 5 seminaryjnych. Treści kształcenia obejmują wybrane zagadnienia z historii stomatologii oraz etyki. Forma zaliczenia przedmiotu - kolokwium.